Výzva – Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj – stavebné práce

Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj – stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti v podniku Igor Danaj, ktorými dôjde k zníženiu spotreby energie pri prevádzke priemyselnej budovy – výrobnej haly na výrobu okien v obci Gôtovany č. 205. Realizácia stavebných prác prispeje k celkovému zníženiu energetickej náročnosti v podniku Igor Danaj.

Položkovite je predmet obstarávania definovaný vo výkaze výmer.

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. T.z. Uchádzačom je umožnené pri položkách, kde by eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiály Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. Uchádzač má povinnosť na ekvivalentný výrobok/položku písomne vo svojej ponuke upozorniť.

Predpokladaná hodnota zákazky: 178 509,93 EUR bez DPH
Potrebné dokumenty k výzve